Opći uvjeti korištenja usluge

Opći uvjeti korištenja usluge „Radioplayer"

Članak 1. Predmet Uvjeta

1.1.          Podnošenjem zahtjeva za dostupnost određene vlasničke softverske komponente i povezane usluge (dalje u tekstu: Aplikacija) sa ciljem omogućavanja streaming radijske postaje i mogućnost odašiljanja radijskog programa pod robnom markom „Radioplayer” putem Interneta (dalje u tekstu: Usluga) poslovni korisnik prihvaća ove Uvjete za korištenje Usluge društva MEDIORUM d.o.o., (dalje u tekstu: MEDIORUM) kao društva koje ima pravo promidžbe, plasiranja i omogućavanja vlasničke tehnologije radijskim postajama smještenima na definiranom teritoriju i pravo korištenja robne marke „Radioplayer“ (dalje u tekstu: Uvjeti).

1.2.         Po primitku zahtjeva za aktivaciju Usluge sukladno stavku 1.1. ovog članka (dalje u tekstu: Zahtjev), i pozitivnoj ocjeni o prihvaćanju Zahtjeva Korisnika, MEDIORUM će očekivano u roku od 8 (osam) radnih dana dostaviti Korisniku ponudu sa definiranim iznosom naknade prema primjenjivom cjeniku Radioplayer usluge. Plaćanje se vrši u roku 8 dana koji rok se smatra bitnim sastojkom ugovora.

1.3.         Ugovor o korištenju Usluge smatra se sklopljenim u trenutku kad Korisnik plati iznos ponude. Ovi Uvjeti, zajedno sa Zahtjevom, obaviješću o prihvaćanju Zahtjeva i primjenjivim cjenikom MEDIORUM-a za Uslugu (dalje u tekstu: Cjenik), čine Ugovor o korištenju Usluge (dalje u tekstu: Ugovor).

1.4.         Detaljan opis proizvoda dostupan je na stranicama: https://radioplayer.org/

1.5.         U slučaju nesuglasja između odredbi osnovnog dijela ovih Uvjeta i odredbi Priloga, odredbe osnovnog dijela ovih Uvjeta primjenjuju se primarno.

1.6.         Korisnik je obvezan o svakoj promjeni podataka Korisnika navedenih u Zahtjevu (primjerice tvrtka/ime, adresa, mail adresa) obavijestiti MEDIORUM bez odlaganja pisanim putem, te snosi odgovornost za svu štetu nastalu uslijed neispunjenja ove obveze.

1.7.         Preduvjet za korištenje Usluge je pristup Internetu. Pristup Internetu Korisnik osigurava neovisno o Usluzi te predmetni pristup i prijenos podataka nisu predmet ovih Uvjeta niti se naplaćuju po ovim Uvjetima, već su predmet i naplaćuju se po važećim cijenama/uvjetima za prijenos podataka utvrđenim cjenikom/uvjetima davatelja internetske usluge Korisniku. Sukladno navedenom MEDIORUM ne odgovara Korisniku za eventualne prekide ili greške u Internetskoj vezi, odnosno pri prijenosu podataka, kao niti za eventualnu štetu koja bi uslijed takvih prekida/grešaka nastala ili mogla nastati Korisniku. MEDIORUM ne odgovara niti za eventualne prekide, smetnje ili druge degradacije tehničkih parametara odašiljanog signala.

 

 

Članak 2. Pojmovi i definicije

2.1.         U smislu ovih Uvjeta, svaki od dolje navedenih pojmova i definicija ima sljedeće značenje:

 1. Usluga je mogućnost odašiljanja radijskog programa putem softverske komponente i povezane usluge sa ciljem omogućavanja streaming radijske postaje i mogućnost odašiljanja radijskog programa putem aplikacije Radioplayer na području Republike Hrvatske uz uvjet dostupnosti Internet veze.
 2. Aplikacija su sve softverske komponente dostupne Korisniku u vezi s Uslugama. Pojam aplikacija uključuje i izdanja i/ili ažurirane inačice i/ili nove inačice aplikacije koje će se omogućiti dostupnim Korisniku u sklopu Usluge.
 3. Licenca je pravo korištenja Usluge, odnosno pristupa aplikaciji. Jedna Licenca omogućuje Korisniku korištenje ponuđenih funkcionalnosti Usluge, kako je detaljno opisano u Prilogu 1 ovih Uvjeta.
 4. Korisnik je poslovni korisnik i pružatelj medijske usluge radija u Republici Hrvatskoj upisane u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija, Agencije za elektroničke medije koji pruža usluge odašiljanja radijskog programa te je ovlašten učiniti ga dostupnim drugima, a koji s MEDIORUM-om sklapa Ugovor za svoje vlastite poslovne potrebe.
 5. Korisnički podaci su svi podaci obrađeni u svezi s Uslugom, a koji se izravno ili neizravno odnose na Korisnike.
 6. Dan označava kalendarski dan koji nije subota, nedjelja ili državni praznik u Hrvatskoj niti Engleskoj.
 7. Sadržaj označava zaštitne znakove, trgovačke nazive, logotipe, ilustracije, presliku, tekst, podatke, audio zapise, fotografije, zvučne snimke i druge vizualne ili audio materijale i bilo koji drugi materijal koji je: (i) objavljen, poslan, dostupan putem emitiranja, streaminga, prijenosa ili na drugi način omogućen drugima korištenjem Aplikacije od strane Korisnika.
 8. RADIOPLAYER WORLDWIDE LIMITED je društvo koje ima pravo promovirati, plasirati i učiniti dostupnima određene vlasničke softverske komponente i povezane usluge kako bi se omogućio streaming radijskih postaja pod robnom markom „Radioplayer” putem Interneta izvan Ujedinjenog Kraljevstva.

 

Članak 3. Način pružanja Usluge

3.1.         Usluga ima isključivu svrhu omogućavanja Korisniku da korištenjem softverskih komponenti omogući Korisniku korištenje Radioplayer Usluge za krajnje korisnike na Teritoriju tijekom trajanja ugovornog odnosa pod uvjetima navedenim u ovim Općim uvjetima. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su ovim Uvjetima, prilozima ovih Uvjeta i Zahtjevom definirane sve pojedinosti glede vrste, opsega i kvalitete Usluge.

3.2.        U skladu s ovim Uvjetima, MEDIORUM Korisniku omogućava korištenje Usluge, za svoje vlastite poslovne potrebe, a kako je definirano u nastavku ovih Uvjeta.

3.3.        Za korištenje Usluge potrebno je funkcionalno računalo i/ili poslužitelj i/ili mobilni uređaj i pristup Internetu, koje Korisnik sam osigurava.

3.4.        Prijenos podataka koji se koristi za pristup Internetu nije predmet ovih Uvjeta i ne naplaćuje se temeljem ovih Uvjeta, već je reguliran odgovarajućim uvjetima davatelja usluge pristupa Internetu te se naplaćuje po važećim cijenama za Internet prijenos podataka utvrđenih cjenikom usluga Internet davatelja usluge Korisniku.

3.5.        MEDIORUM ima pravo angažirati podizvođače za pružanje Usluge.

 

Članak 4. Korištenje Usluge

4.1.         Korisnik se obvezuje Uslugu koristiti isključivo za vlastite potrebe i na način koji ne ugrožava funkcionalnost  Usluge. Korisnik jamči da će Uslugu koristiti u skladu s ovim Uvjetima, uputama MEDIORUM -a za korištenje  aplikacije i bilo kojim drugim MEDIORUM -ovim uputama u vezi s Uslugom, kao i s primjenjivim pozitivnim propisima Republike Hrvatske te poštivati pravila ponašanja na Internetu. Korisnik snosi svu odgovornost u slučaju postupanja suprotno navedenom u ovim Uvjetima.

4.2.        Korisnik je u cijelosti samostalno odgovoran za sadržaj priopćenja i podataka koje objavljuje putem Usluge, te će MEDIORUM -u nadoknaditi svu nastalu štetu u slučaju nedopuštenoga djelovanja Korisnika korištenjem Usluge, kao i u slučaju objavljivanja nezakonitog sadržaja. MEDIORUM ne pregledava niti nadgleda navedene podatke i sadržaje koje Korisnik objavljuje korištenjem Usluge.

 

Članak 5. Obveze i odgovornosti Korisnika

5.1.         Radi izbjegavanja nejasnoća, Korisnik je isključivo odgovoran za svako postupanje i svaku radnju i/ili propust u vezi s Aplikacijom, odnosno Uslugom, u skladu s Uvjetima, uputama MEDIORUM -a za korištenje Usluge i bilo kojim drugim njihovim uputama u vezi s Uslugom, kao i s važećim propisima Republike Hrvatske. MEDIORUM ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu Sadržaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, njegovu točnost ili zakonitost, a Korisnik usluga je isključivo odgovoran da osigura da su Sadržaj i korištenje tehnologije od strane Korisnika u skladu sa svim mjerodavnim zakonima i propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve mjerodavne zakone o Zaštiti podataka i privatnosti.

5.2.        Korisnik se obvezuje dati MEDIORUM -u točne i potpune informacije potrebne za korištenje Aplikacije, odnosno Usluge.

5.3.        Korisnik je isključivo odgovoran za primjenu i provedbu svih potrebnih mjera radi čuvanja tajnosti i sigurnosti korisničkog imena i zaporke koju mu je MEDIORUM dodijelio u svrhu korištenja Aplikacije, odnosno Usluge, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i ovim Uvjetima. Ako Korisnik posumnja ili sazna da je njegovo korisničko ime i/ili zaporka, kompromitirani, to jest da je istima ostvaren neovlašteni pristup i/ili korištenje, obvezan je o tome odmah obavijestiti MEDIORUM i to putem kontakt podataka navedenih u Zahtjevu Korisnika.

5.4.        Korisnik nije ovlašten iskorištavati ime Usluge i/ili trgovačke znakove koje koristi MEDIORUM i/ili Radioplayer-a.

5.5.        Korisnik će biti odgovoran MEDIORUM -u te će biti dužan naknaditi svu štetu nastalu MEDIORUM -u i/ili trećoj strani nepravilnim i/ili neovlaštenim korištenjem imena Usluge i/ili drugih trgovačkih znakova koje koristi MEDIORUM.

5.6.        Korisnik se obvezuje objavljivati sadržaj u skladu s profesionalnim standardom koji je aktualan i relevantan za trenutačne tržišne uvjete isti redovito ažurirati u skladu sa istim. Korisnik jamči MEDIORUM -u da sadržaj koji temeljem ovog Ugovora objavljuje neće sadržavati:

 • sadržaj koji krši važeće propise Republike Hrvatske;
 • sadržaj koji je neetičan ili nemoralan (koji primjerice širi mržnju i netoleranciju, ili sadrži bilo kakav oblik pornografije i sl.);
 • sadržaj koji sadrži viruse ili slične štetne računalne programe;
 • sadržaj koji je namijenjen kriminalnim aktivnostima ili organizacijama;
 • sadržaj koji predstavlja povredu prava trećih, uključujući ali ne ograničeno na patente, autorska prava i prava intelektualnog vlasništva, programe i upute o hakiranju, ili pozivanju na ilegalne aktivnosti.

5.7.        U slučaju da MEDIORUM postane svjestan kršenja prethodne točke ovih Uvjeta, odmah će onemogućiti Korisniku korištenje Usluge, odnosno pristup istom. U navedenom slučaju MEDIORUM neće biti obvezan naknaditi Korisniku bilo kakvu štetu koja bi mu uslijed toga mogla posredno ili neposredno nastati.

5.8.        Korisnik je isključivo odgovoran za svako postupanje i svaku aktivnost u vezi s osobnim i drugim podacima koje prikuplja i pohranjuje korištenjem Usluge.

5.9.        U slučaju da MEDIORUM dobije informaciju, odnosno postane svjestan povrede ovih Uvjeta od strane Korisnika, MEDIORUM će odmah o istome obavijestiti Korisnika i ima pravo (i) obustaviti pristup Korisnika Usluzi; (ii) onemogućiti Uslugu; i/ili (iii) izbrisati Aplikaciju Radioplayer; U slučaju opetovanog kršenja ovih Uvjeta od strane Korisnika, MEDIORUM zadržava pravo u potpunosti onemogućiti Korisniku daljnje korištenje Usluge.

5.10.      MEDIORUM ima pravo na inspekciju i reviziju svih zapisa Korisnika od strane neovisnog revizora kako bi pregledao usklađenost Korisnika usluga s odredbama ovim Uvjeta tijekom trajanja ovih Uvjeta i tri (3) godine nakon toga, i to o trošku Korisnika za slučaj da se utvrdi da isti krši odredbe ovih Uvjeta.

5.11. Korisnik je dužan pružiti suradnju i podršku RADIOPLAYER WORLDWIDE LIMITED u njegovim naporima da pruži usluge povezane s Uslugom. Takva suradnja i podrška uključuje, ali nije ograničena na (a) razumnu razinu odgovaranja na zahtjeve i komunikacije, (b) pravodobno slanje i izdavanje odgovarajuće i točne dokumentacije, informacija i Sadržaja, i ( c) izvršenje obveza Korisnika usluga kako je navedeno u Ugovoru;

5.12. Korisnik usluga jamči da:

 1. a) je pravna je osoba registrirana na Teritoriju i propisno ovlaštena za preuzimanje i izvršavanje svojih obveza navedenih u ovom Sporazumu;
 2. b) da je vlasnik ili nositelj licence Sadržaja;
 3. c) da je ovlašten koristiti Sadržaj i učiniti ga dostupnim drugima;
 4. d) da ima pravo i ovlast dodijeliti RADIOPLAYER WORLDWIDE LIMITED pravo na korištenje Sadržaja u svrhu ispunjavanja obveza RADIOPLAYER WORLDWIDE LIMITED; i
 5. e) da posjeduje i da će održavati odgovarajuće licence za poduzimanje aktivnosti predviđenih Ugovorom uključujući, ali ne ograničavajući se na, emitiranje, streaming ili drugi način prijenosa Sadržaja Krajnjim korisnicima putem Radioplayer Usluge na Teritoriju;

5.13. U pogledu odnosa između RADIOPLAYER WORLDWIDE LIMITED i Korisnika, Korisnik usluga ima isključivu i ekskluzivnu odgovornost da osigura da bilo koji sadržaj koji se prenosi ili na drugi način čini dostupnim javnosti korištenjem Aplikacije ili pod robnom markom bude u potpunosti u skladu sa svim Zakonima i da ne sadrži ili uključuje bilo kakav neprihvatljivi sadržaj i da postoje odgovarajući i učinkoviti postupci za neposredno uklanjanje bilo kakvog neprihvatljivog sadržaja.

 

Članak 6. Cijene i uvjeti plaćanja

6.1.         Za korištenje Usluge, Korisnik je dužan plaćati naknadu prema važećem Cjeniku Usluge. Naknada se počinje obračunavati od dana aktivacije Usluge i plaća se sukladno dostavljenoj Ponudi. Naknada za korištenje Usluge u kalendarskome mjesecu u kojem je došlo do započinjanja korištenja Usluge odnosno do prestanka važenja Ugovora, odredit će se razmjerno do isteka mjeseca u kojem je došlo do započinjanja korištenja Usluge, odnosno do dana prestanka Ugovora iz bilo kojeg razloga, odnosno prestanka pružanja Usluge. Naknada za korištenje Usluge će se naplaćivati putem računa MEDIORUM -a koji će MEDIORUM izdavati po proteku obračunskog razdoblja za to obračunsko razdoblje.

6.2.        Korisnik je obvezan platiti MEDIORUM -u račun u cijelosti do dana dospijeća navedenog na MEDIORUM računu. U slučaju kašnjenja s plaćanjem računa, MEDIORUM ima pravo naplatiti zakonsku zateznu kamatu sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.

6.3.        Ako Korisnik ne podmiri dospjelo dugovanje po računu MEDIORUM -a u cijelosti do dana dospijeća, i ne uloži prigovor na neplaćeni dio računa, MEDIORUM ima pravo, nakon slanja pisane opomene za plaćanje (u daljnjem tekstu: Opomena), privremeno obustaviti pružanje Usluge. Naime, u tom slučaju će MEDIORUM Korisniku poslati Opomenu koja sadrži upozorenje da će MEDIORUM onemogućiti daljnje korištenje Usluge, ako Korisnik ne podmiri sva svoja dugovanja po takvom računu u roku naznačenom  u Opomeni. Ako Korisnik ne podmiri predmetno dospjelo dugovanje niti u roku od dana privremenog obustavljanja pružanja Usluge koji će također biti naznačen u Opomeni, MEDIORUM ima pravo Korisniku trajno  onemogućiti korištenje Usluge, odnosno pisanom obaviješću raskinuti Ugovor. MEDIORUM neće odgovarati za bilo koju štetu koja može nastati Korisniku zbog privremenog niti trajnog onemogućenja korištenja Usluge, odnosno raskida Ugovora do kojih je došlo u skladu s uvjetima definiranim u ovom članku.

6.4.        Važeći Cjenik za Uslugu se nalazi na poveznici: https://radioplayer.hr/wp-content/uploads/2023/10/Radioplayer_cjenik.pdf.

6.5.        MEDIORUM je ovlašten tražbine koje ima prema Korisniku ustupiti trećim osobama, bankama i agencijama za naplatu potraživanja, na način i u skladu s važećim propisima, pri čemu Korisnik ne snosi troškove ustupanja ni bilo koje druge troškove koji bi mogli nastati iz ustupa tražbine.

Članak 7. Pravo korištenja

7.1.         MEDIORUM ustupa Korisniku neisključivo, sadržajno i vremenski ograničeno, te neprenosivo pravo korištenja aplikacije, uključujući i sav softver koji će Korisnik koristiti na aplikaciji u sklopu Usluge, isključivo za vlastite potrebe Korisnika.

7.2.        U svrhu izbjegavanja eventualnih nesporazuma, Korisnik ne stječe pravo vlasništva ili bilo kakvo drugo pravo u pogledu aplikacije i softvera iz prethodne točke ovog članka osim onih prava korištenja koja su izričito navedena u ovim Uvjetima.

7.3.        Ništa u ovim Općim uvjetima ne utječe na vlasnička prava u pogledu Aplikacije i robne marke. Korištenje Aplikacije i robne marke od strane Korisnika ne daje mu nikakva prava, vlasništvo ili interes u istima. „Goodwill“ koji nastane upotrebom Aplikacije i robne marke pripada i u apsolutnom je vlasništvu UK Radioplayer Limited, tvrtke registrirane u Engleskoj i Walesu (matični broj subjekta 07229400). Korisnik neće davati nikakve izjave niti poduzimati bilo kakve radnje koje upućuju na to da Korisnik ima bilo kakvo pravo, vlasništvo ili interes u Aplikaciji i/ili robnoj marki osim prema ovim Općim uvjetima. Nikakva Prava intelektualnog vlasništva bilo koje strane ili njezinih davatelja licence ne prenose se niti licenciraju kao rezultat sklapanja Ugovora. Korisnik nije ovlašten modificirati, prilagoditi, promijeniti, prevoditi ili stvarati izvedene radove iz aplikacije i softvera iz točke 7.1 ovog članka, te nije ovlašten isto kopirati, umnožavati, instalirati, spajati s drugim softverom, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili na drugi način pokušavati pribaviti izvorni kod aplikacije i/ili opisanog softvera, razvijati ili raditi nove inačice aplikacije i/ili softvera iz točke 7.1 ovog članka, kao niti isto distribuirati, podlicencirati, dodjeljivati, iznajmljivati, podnajmljivati, posuđivati, prenositi, umrežavati ili na drugi način distribuirati, prenositi ili učiniti dostupnom Aplikaciju Radioplayer na bilo koji način trećim stranama ili koristiti na bilo koji način osim kako mu je to izričito dozvoljeno prethodnim stavkom. Aplikacija i softver iz točke 7.1 ovog članka se smatra isključivim i neotuđivim vlasništvom  davatelja licenci na koje MEDIORUM, odnosno njegov davatelj licenci polaže prava uključujući i prava plasiranja, promidžbe, reklamiranje, pružanje i drugo iskorištavanje i omogućavanje dostupnosti. Aplikacija nije razvijena u skladu s posebnim zahtjevima Korisnika i Korisnik je odgovoran osigurati da Aplikacija ispunjava njegove zahtjeve.

7.4.        Korisnik je odgovoran naknaditi svu eventualno nastalu štetu MEDIORUM -u i svim nositeljima prava intelektualnog vlasništva u pogledu zahtjeva, postupaka, dugovanja, šteta, troškova i izdataka, koja proizlaze iz zahtjeva temeljenog na Korisnikovom kršenju odredbi ovog članka, a posebice patentnih prava, autorskih prava, licencija, trgovačkih tajni, robnih marki ili drugih intelektualnih prava trećih osoba.

7.5.        U slučaju da je podignut zahtjev ili je pokrenut postupak zbog kršenja patentnih i/ili autorskih prava, licencija, trgovačkih tajni, robnih marki i/ili drugih intelektualnih prava trećih osoba ili postoji opravdano očekivanje MEDIORUM -a ili nositelja intelektualnog vlasništva nad aplikacijom i/ili softverom iz točke 7.1 ovog članka da će takav postupak biti pokrenut, MEDIORUM može o svom trošku poduzeti potrebne i moguće mjere da izbjegne kršenje ili navodno kršenje tih prava u daljnjem pružanju Usluga. To se posebno može učiniti izmjenom ili zamjenom odgovarajućeg dijela Usluge, a što može uključivati i zamjenu i/ili izmjenu aplikacije i/ili softvera iz točke 7.1 ovog članka ili reguliranjem odnosa na način da će biti omogućeno korištenje prava koja su prekršena ili za koje se sumnja da se krše.

7.6. Aplikacija neće biti lišena programskih grešaka ili pogrešaka programske greške ili pogreške koje nisu značajne ne predstavljaju kršenje Ugovora.

7.7. Korisnik neće dodjeljivati, iznajmljivati, podnajmljivati, posuđivati, prenositi, umrežavati ili na drugi način distribuirati, prenositi ili učiniti dostupnom Aplikaciju Radioplayer na bilo koji način trećim stranama.

7.8. Korisnik će održavati i neće uklanjati bilo kakve obavijesti koje su RADIOPLAYER WORLDWIDE LIMITED postavili na Aplikaciju Radioplayer.

7.9. Korisnik će poduzet će i održavati u svakom trenutku sigurnosne mjere dovoljne za razumnu zaštitu od krađe ili od neovlaštenog pristupa ili korištenja te za smanjenje rizika od povrede sigurnosti;

7.10. Korisnik će održati Aplikaciju slobodnom od svih potraživanja, založnih prava i tereta.

 

Članak 8. Ograničenja odgovornosti

8.1.         Usluga se Korisniku pruža u konačnom obliku, po principu „kako je“ („as is“) te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih materijalnih ili drugih nedostataka aplikacije i/ili Usluge. Iako se aplikacija konstantno ažurira, testira i održava, MEDIORUM ne može jamčiti: (i) da prilikom   korištenja Usluge neće doći do pogrešaka u radu aplikacije i (ili) neprestani rad aplikacije, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova. U svakom slučaju MEDIORUM će poduzeti sve korake da kvar/pogrešku otkloni u najkraćem mogućem roku, a kako je opisano u opisu korisničke podrške.

8.2.        U slučaju pojave bilo kakvih nedostataka aplikacije jedini pravni lijekovi Korisnika su vezani uz zahtjev za pružanje korisničke podrške, te se izričito u najvećem opsegu dopuštenom zakonom isključuju ostali pravni lijekovi. U najvećem opsegu predviđenom zakonom isključena su bilo kakva jamstva u pogledu Usluge, pisana, usmena, izričita, implicirana, jamstva glede izvedbe, prikladnosti uporabe i slično. Korisnik će poduzeti i održavati u svakom trenutku sigurnosne mjere dovoljne za razumnu zaštitu podataka od krađe ili od neovlaštenog pristupa ili korištenja te za smanjenje rizika od povrede sigurnosti i odmah će obavijestiti MEDIORUM o svakom sigurnosnom napadu za koji sazna ili na koji posumnja, a koji mu se učini usmjeren na aplikaciju i/ili Uslugu.

8.3.        MEDIORUM neće snositi odgovornost za radnje ili propuste Korisnika koje pružaju emitiranje, streaming ili na drugi način prenose sadržaj putem Usluge.

8.4. Odgovornost RADIOPLAYER WORLDWIDE LIMITED se u cijelosti isključuje.

8.5. Korisnik ovime u potpunosti obeštećuje i oslobađa RADIOPLAYER WORLDWIDE LIMITED i njegove Suradnike te svakog od njihovih direktora, službenika, predstavnika i zaposlenika od i u pogledu svih odgovornosti proizašlih iz bilo kakvog kršenja Ugovora od strane Korisnika, prava bilo kojeg treće strane ili bilo kojih Zakona u vezi s upotrebom Aplikacije ili povezanih usluga od strane Korisnika, uključujući (i) bilo kakvu tužbu protiv RADIOPLAYER WORLDWIDE LIMITED da bilo koji sadržaj krši prava intelektualnog vlasništva bilo koje treće strane ili krši bilo koje primjenjive Zakone ili propise; i (ii) bilo koje tvrdnje da Aplikacija krši prava intelektualnog vlasništva bilo koje treće strane temeljem bilo koje izmjene Aplikacije ili uključivanja bilo koje komponente treće strane u Aplikaciju od strane Korisnika, njegovih suradnika ili bilo kojeg direktora, službenika, predstavnika, izvođača, partnera, zaposlenika ili drugih trećih strana koje angažira Korisnik.

 

Članak 9. Odgovornost za štetu

9.1.         Za štete koje bi mogle nastati pri izvršenju obveza MEDIORUM -a navedenih u ovim Uvjeta, a koje su uzrokovane s namjerom ili grubom nepažnjom, odgovornost će biti neograničena.

9.2.        U svim drugim slučajevima, ukupna odgovornost MEDIORUM -a za štetu nastalu Korisniku povredom obveza MEDIORUM -a koje za njega proizlaze iz ovih Uvjeta (radnjom ili propuštanjem), ograničena je na odgovornost za običnu (izravnu) štetu do maksimalnog iznosa posljednje 3 (tri) mjesečne naknade koje je Korisnik platio za korištenje Usluge sukladno ovim Uvjetima. Svaka odgovornost MEDIORUM -a za neizravnu štetu kao što je, ali ne ograničeno na, negativna šteta ili izmakla korist i/ili dobit, nematerijalna šteta ili povreda prava osobnosti bilo koje vrste, odnosno bilo kakva neizravna ili posljedična šteta, gubitak proizvodnje, gubitak podataka ili slično, bespotrebni troškovi, gubitak podataka ili potraživanja trećih osoba, isključena.

9.3.        MEDIORUM ne odgovara za učinak ili rezultate koje bi Korisnik mogao ostvariti ili koje Korisnik očekuje od korištenja Usluge.

 

Članak 10. Ažuriranje i uvođenje dodatnih funkcionalnosti

10.1.       U sklopu Usluge moguće je samostalno, automatsko i besplatno ažuriranje aplikacije na nove verzije. Ta ažuriranja su dizajnirana s namjerom da poboljšaju, poprave ili unaprijede Uslugu, a  mogu imati oblik ispravke grešaka u sustavu, unaprjeđenja funkcija, novih modula aplikacije ili kompletno novih verzija. Korisnik je suglasan da takva ažuriranja MEDIORUM dostavlja Korisniku bez promjena ovih Uvjeta.

10.2.      Ažuriranje će se provoditi u redovnim i izvanrednim intervalima.

10.3.      U sklopu Usluge moguće je samostalno i automatsko, besplatno uvođenje dodatnih funkcionalnosti, također s namjerom poboljšanja ili unapređenja Usluge. O naplatnom uvođenju MEDIORUM je dužan dati obavijest Korisniku sukladno ovim Uvjetima

10.4.      MEDIORUM jamči tehničku izvodljivost, uporabljivost i ispravan rad softverskog rješenja sukladno standardnim uvjetima Radioplayer.org  kao proizvođača dostupnim na službenim web stranicama Radioplayer.org -a (https://radioplayer.org/) važećima za verziju softverskog rješenja koju Korisnik koristi temeljem ovog Ugovora. Korisnik je upoznat s time da je važeća verzija uvjet za korištenje softverskog rješenja, update-ana verzija dostupna na službenim stranicama Radioplayer.org. Ugovorne strane suglasno i neopozivo utvrđuju da Radioplayer.org vlastitom diskrecijskom odlukom utvrđuje i mijenja uvjete pod kojima ustupa pravo korištenja, iskorištavanja, ažuriranja i mijenjanja vlastitih softverskih rješenja, uključujući i navedenu dodatnu funkcionalnost ove Usluge, a na koju poslovnu praksu MEDIORUM nikako ne može utjecati. Radi izbjegavanja dvojbe, MEDIORUM neće biti odgovoran prema Korisniku za materijalne nedostatke rješenja.

 

Članak 11. Trajanje ugovornog odnosa.

11.1.        Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, pri čemu se usluga pruža sukladno prihvaćenoj ponudi MEDIORUM-a i ovim Uvjetima.

11.2.       Nakon uplate Korisnika sukladno dostavljenoj ponudi MEDIORUM -a na Zahtjev Korisnika, Korisniku će u najkraćem roku biti omogućeno korištenje Usluge sukladno odabranom paketu (“aktivacija Usluge”).

 

Članak 12. Prestanak ugovornog odnosa

12.1.       Ugovori zaključeni na određeno vrijeme prestaju istekom ugovorenog razdoblja i ne mogu se prijevremeno otkazati. Svaka strana može otkazati Ugovor zaključen na neodređeno vrijeme obaviješću upućenom drugoj strani bez navođenja razloga, uz poštivanje otkaznog roka od 30 (trideset) dana.

12.2.       Pored prava na privremeno i/ili trajno onemogućavanje korištenja Usluge te prava na raskid uslijed neplaćanja definiranog u članku 6.3 ovih Uvjeta, svaka strana može raskinuti Ugovor pisanom obavijesti s trenutnim učinkom u slučaju, ako druga strana nastavi s povredom, odnosno neizvršavanjem svojih obveza navedenih u ovom Ugovoru i/ili ne otkloni posljedice nastalih povreda u roku od 8 (osam) dana nakon dostavljanja pisane obavijesti u kojoj se ta povreda navodi.

12.3.       MEDIORUM ima pravo raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom u slučaju da Korisnik ne postupa u skladu s člankom 5. ovih Uvjeta.

12.4.      Za slučaj kršenja Korisnikovih obveza iz ovih Uvjeta, i posljedično raskida Ugovora, MEDIORUM neće odgovarati za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati Korisniku uslijed takvog raskida Ugovora.

12.5.       Pravo na raskid s trenutnim učinkom postoji i u slučaju ako je pokrenut ili bude pokrenut stečajni ili sličan postupak protiv druge strane.

12.6.      Korisnik otkazuje/raskida Ugovor putem pisane obavijesti MEDIORUM -u poslane na sjedište MEDIORUM-a, a MEDIORUM na adresu Korisnika navedenu u Zahtjevu za aktivaciju usluge, odnosno na posljednju mail ili poštansku adresu o kojoj ga je Korisnik obavijestio sukladno točki 1.6 ovih Uvjeta (pojašnjenja radi: Korisnik je odgovoran da su adrese koje je dostavio MEDIORUM -u na Zahtjevu, odnosno sukladno članku 1.6 ovih Uvjeta budu istinite te da adresa elektroničke pošte koju je dao MEDIORUM -u na Zahtjevu, odnosno sukladno članku 1.6 ovih Uvjeta, bude valjana i funkcionalna, a MEDIORUM neće snositi nikakve posljedice ukoliko Korisnik ne primi/preuzme obavijest iako je poslana na takvu adresu te će se sva očitovanja volje koja MEDIORUM pošalje na takve adrese smatrati dostavljenima treći dan o njihovog slanja te Korisnikovo ne-preuzimanje tako poslane obavijesti ne odgađa nastup pravnih učinaka takve obavijesti)

12.7.       Strane neće se smatrati odgovornim za neispunjenje svojih obveza, te za štete koje su povezane s tim neispunjenjem, ako je neispunjenje nastalo kao posljedica događaja više sile.

12.8.      Korisnik je obvezan platiti sve naknade za Usluge pružene do dana prestanka Ugovora.

12.9.      Ugovor može prestati važiti i u ostalim slučajevima utvrđenim važećim propisima.

12.10.     Po isteku ili raskidu Ugovora:

 1. a) Dodijeljena prava prestaju te Korisnik ne smiju dalje koristiti niti obavljati bilo koju drugu aktivnost u vezi s Aplikacijom i Uslugom;
 2. b) Korisnik usluga je dužan odmah platiti sve iznose koje duguje MEDIORUM-u
 3. c) Korisnik usluga je dužan vratiti MEDIORUM -u ili uništiti ako MEDIORUM to zatraži, sve zapise i kopije Aplikacije, Razvoja Aplikacije i sav promidžbeni materijal, uključujući sav materijal na koji je primijenjena robna marka u njegovom posjedu, a koji se na isto odnosi;

Članak 13. Povjerljivost

13.1.       Strane ne smiju otkrivati povjerljive informacije koje se odnose ili su vezane uz Ugovor neovlaštenim osobama ili bilo kojoj trećoj strane bez prethodne pisane suglasnosti druge strane, što uključuje, ali bez ograničenja na komercijalne, financijske, tehničke ili strateške informacije koje je jedna strana povjerila drugoj za vrijeme trajanja Ugovora, a osobito ne smiju otkrivati gore navedene informacije izravnim ili neizravnim konkurentima druge strane.

13.2.       Strana koja prekrši obvezu o povjerljivosti informacija iz ovog članka odgovorna je za svu štetu, bez bilo kakvih ograničenja, uzrokovanu drugoj strani kao posljedica povrede obveze o povjerljivosti informacija.

13.3.       Nijedna strana nije odgovorna za otkrivanje ili korištenje povjerljivih informacija koje:

 • su već poznate ili postanu poznate javnosti, osim ako je riječ o povredi Ugovora ili
 • koje generira ili je generirala strana primateljica neovisno o strani koja ih otkriva, bez kršenja ovog Sporazuma i bez odgovornosti spram Povjerljivih podataka druge strane;
 • moraju biti otkrivene na temelju zakona, u skladu sa zahtjevom nadležnih vlasti.
 • koji su primljeni od treće strane bez obveze povjerljivosti;

13.4.      Odredbe ovog članka ostaju na snazi trajno.

 

Članak 14. Ustupanje

14.1. Ovaj Ugovor obvezuje ugovorne strane i njihove univerzalne pravne slijednike. Korisnik nije ovlašten, bez prethodnog pisanog odobrenja MEDIORUM -a, ustupiti ovaj Ugovor na bilo koju treću osobu.

 

Članak 15. Djelomična ništavost

15.1.       Ako bilo koja od odredbi ovih Uvjeta postane nezakonita, nevaljana ili neizvršiva u bilo kojem pogledu sukladno važećim propisima, to neće ni na koji način utjecati na zakonitost, valjanost ili izvršivost ostalih odredbi ovih Uvjeta.

15.2.       MEDIORUM i njegov davatelj licence i Korisnik su suglasni da će odredba koja je postala nezakonita, nevaljana ili neizvršiva njihovom međusobnim sporazumom biti zamijenjena zakonitom, valjanom odnosno izvršivom odredbom, a koja će po svojoj gospodarskoj svrsi te namjeri
MEDIORUM-a i Korisnika odgovarati odredbi koja je postala nezakonita, nevaljana ili neizvršiva.

 

Članak 16. Viša sila

16.1.       MEDIORUM i Korisnik nisu odgovorni za neispunjavanje bilo koje obveze navedene u ovom Ugovoru, ako je neispunjavanje uzrokovano događajem više sile (koji je definiran kao događaj izvan kontrole ugovornih strana i neovisan o njihovoj volji) koji izravno utječe na ispunjavanje obveza ugovornih strana temeljem ovog Ugovora i koji ne može biti uzrokovan nepažnjom ugovorne strane, budući da ugovorna strana nije mogla predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti takve uvjete, pod uvjetom da je pogođena strana obavijestila drugu stranu sukladno ovoj točci Uvjeta korištenja.

16.2.      Događaji više sile uključuju, ali nisu ograničeni na:

 1. a) elementarne nepogode,
 2. b) rat, pobunu, nemire ili ratno stanje,
 3. c) štrajk, usporavanje rada, bojkot ili druge industrijske akcije, embargo, ograničenja itd.

16.3.      slučaju događaja više sile, pogođena strana učinit će sve kako bi ispunila svoje obveze iz Ugovora. Ako događaj više sile onemogućuje ispunjavanje dijela Ugovora i ako taj dio nije ključan za izvršenje Ugovora u cjelini, pogođena strana nastavit će ispunjavati svoje obveze u dijelu koji nije pogođen višom silom.

16.4.      Strana pogođena događajem više sile dužna je odmah i u pisanom obliku obavijestiti drugu stranu, navodeći koje od svojih obveza ne može ispuniti zbog događaja više sile uz procjenu razdoblja u kojemu neće moći ispunjavati svoje obveze. Strana pogođena višom silom dužna je obavijestiti drugu stranu odmah i po prestanku više sile.

16.5.      Ako bi nastupili događaji ocijenjeni kao viša sila, rokovi određeni Ugovorom će se nastojati prilagoditi obostranim dogovorom strana, ali u slučaju da događaj više sile traje duže od 30 (trideset) dana, strane mogu raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom, nakon što pisanim putem jedna strana obavijesti drugu o tome.

 

Članak 17. Mjerodavno pravo i Rješavanje sporova

17.1.       Ovi Uvjeti su uređeni i tumače se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

17.2.       MEDIORUM i Korisnik su suglasno sporazumnim putem rješavati sve sporove proizašle iz ili u vezi s ovim Uvjetima. U slučaju neuspjeha, za rješavanje sporova bit će nadležan sud u Zagrebu.

17.3.       U slučaju da oštećena strana želi ostvariti svoja prava takva strana mora:

 1. a) odmah pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu o svakom takvom potraživanju ili tužbi (i u svakom slučaju u roku od petnaest (15) Radnih dana od saznanja za isti) navodeći u sklopu takve obavijesti, s razumnim pojedinostima, prirodu stvari i, ako je izvedivo, bilo koji iznos koji se potražuje ili može potraživati;
 2. b) ne davati priznanja niti sklapati nagodbe bez prethodnog pisanog pristanka strane koja naknađuje štetu;
 3. c) omogućiti strani koja naknađuje štetu potpunu kontrolu nad svim parnicama ili drugim postupcima povezanima s takvim potraživanjem ili tužbom ili nad nagodbom u pogledu takvog potraživanja ili tužbe; i
 4. d) pružiti strani koja naknađuje štetu sve informacije i pomoć koju ona može razumno zahtijevati, uključujući pristup svojim prostorijama, zaposlenicima i svim relevantnim informacijama i dokumentaciji kako bi se strani koja obeštećuje omogućilo da ospori, pobije, podnese žalbu, nagodi se, obrani, popravi ili ublaži stvar.

 

Članak 18. Završne odredbe

18.1.       Ovi Uvjeti zamjenjuju sve prethodne usmene ili pisane, te druge direktne ili indirektne dogovore između MEDIORUM -a i Korisnika u pogledu sadržaja koji je uređen ovim Uvjetima.

18.2.      Ovi Uvjeti objavit će se na službenim internetskim stranicama MEDIORUM -a.

18.3.      Ovi Uvjeti dostupni su putem službenih stranica MEDIORUM -a.

18.4.      Na sve međusobne odnose između MEDIORUM -a i Korisnika koji nisu uređeni ovim Uvjetima primjenjuju se postojeći primjenjivi propisi Republike Hrvatske.

18.5.      MEDIORUM pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja o čemu će pravovremeno i na odgovarajući način obavijestiti Korisnika (primjerice objavom na službenim Internet stranicama Radioplayer-a). U slučaju da su izmjene Uvjeta korištenja nepovoljnije za Korisnika, Korisnik ima pravo ne prihvatiti takve izmjene te u roku od 30 dana od primitka obavijesti raskinuti Ugovor pisanom obaviješću s trenutnim učinkom, a u kojem slučaju je obvezan podmiriti svoje obveze za Usluge pružene do dana prestanka Ugovora. Podrazumijeva se da je Korisnik primio obavijest u roku od 3 dana od slanja e-mail poruke na e-mail adresu Korisnika naznačenu na Zahtjevu, odnosno posljednju e-mail adresu koju je Korisnik dostavio MEDIORUM -u sukladno članku 1.6 ovih Uvjeta.

Radioplayer Italia

Supporto ascoltatori

Compila il form seguente se desideri segnalarci problemi o consigli sull'app di Radioplayer Italia

?
?